Kirish

Darslar jadvali

1 KI (qq)

1 AT (qq)

1 AX (qq)

1 KI (o'zb)

1 AT (o'zb)

1 AX (o'zb)

1 KT (qq)

1 Tel (qq)

1 DI (qq)

1 KT (o'zb)

1 Tel (o'zb)

1 DI (o'zb)

1 KI (rus)

1 AT (rus)

1 AX (rus)

1 KT (rus)

1 Tel (rus)

1 DI (rus)

2 AX (qq)

2 DI (qq)

2 KI (qq)

2 Tel (qq)

2 KT (qq)

2 AX (o'zb)

2 DI (o'zb)

2 KI (o'zb)

2 Tel (o'zb)

2 KT (o'zb)

2 AX (rus)

2 DI (rus)

2 KI (rus)

2 Tel (rus)

2 KT (rus)

2 XK (qq)

2 XK (o'zb)

2 XK (rus)

3 AX (qq)

3 DI (qq)

3 KI (qq)

3 Tel (qq)

3 KT (qq)

3 AX (o'zb)

3 DI (o'zb)

3 KI (o'zb)

3 Tel (o'zb)

3 KT (o'zb)

3 AX (rus)

3 DI (rus)

3 KI (rus)

3 Tel (rus)

3 KT (rus)

3 XK (qq)

3 XK (o'zb)

3 XK (rus)

4 DI (qq)

4 KI (qq)

4 XK (qq)

4 Tel (qq)

4 KT (qq)

4 DI (o'zb)

4 KI (o'zb)

4 XK (o'zb)

4 Tel (o'zb)

4 KT (o'zb)

4 DI (rus)

4 KI (rus)

4 XK (rus)

4 Tel (rus)

4 KT (rus)